Denise De Bondt

Omdat alle kinderen belangrijk zijn.....

Wat doet een voogd voor Niet Begeleide Minderjarige Vreemdelingen ?

De taken van een Voogd NBMV liggen wettelijk vast.  

De voogd is de wettelijk vertegenwoordiger van de jongere en staat onder toezicht van de Dienst Voogdij van De Federale Overheidsdienst Justitie en rapporteert aan deze dienst en aan de Vrederechter van het Kanton waar de jongere woont.

Als wettelijk vertegenwoordiger die moet toezien op het algemeen welzijn van de minderjarige, fungeert de voogd als 'rode draad' die borg staat voor de ontwikkeling van de vereiste vaardigheden voor een actieve participatie in de samenleving.

Hij/zij heeft als voornaamste opdrachten:

 • verzoeken om bijstand van een advocaat om de minderjarige te vertegenwoordigen in de verschillende procedures;
 • indienen van een asielaanvraag of van een aanvraag tot verblijfsvergunning voor de minderjarige;
 • uitoefenen van de rechtsmiddelen wanneer hij van oordeel is dat de beslissingen ten aanzien van de minderjarige niet in overeenstemming zijn met diens belang;
 • bijstaan van de minderjarige bij alle procedures die op hem betrekking hebben, en bijwonen van alle verhoren op de Dienst Vreemdelingen Zaken ( DVZ) ,  op het Commissariaat Voor Vluchtelingen en Statenlozen (CGVS) , op de Raad Voor Vreemdelingenzaken  (RVV) enz. 
 • erop toezien dat de minderjarige onderwijs en psychologische steun krijgt én de nodige geneeskundige verzorgingpassende huisvesting en hulp van de overheid;
 • toelichting geven aan de minderjarige bij de beslissingen omtrent zijn persoon;
 • alle nuttige maatregelen nemen om de familieleden van de minderjarige terug te vinden;
 • voorstellen van duurzame oplossingenvoor de minderjarige;
 • samenwerken met de minderjarige, met de persoon of instelling die hem huisvest, met de instanties bevoegd voor asiel, toegang tot het grondgebied, verblijf en verwijdering, of met andere betrokken instanties;
 • de goederen van de minderjarige beheren als 'goede huisvader';
 • opstellen van regelmatige over de evolutie van de situatie van de minderjarige.

 

Voor wie meer details wil kan je hieronder de "Algemene Richtlijnen voor Voogden" vinden van de FOD Justitie, - Dienst Voogdij